Preko priključka na sustav odvodnje smije se upuštati samo sanitarno komunalne vode, odnosno vode koje zadovoljavaju kvalitetu propisanu Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN.br.87/10), a oborinske vode trebaju se odvojiti od sanitarno potrošnih i ispustiti u okolni teren.

Sukladno članku 7. Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje Grada Rovinj (Sl.gl. br.9/11 i 10/13) i Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga javne odvodnje strogo se zabranjuje priključenje oborinskih voda na sustav javne odvodnje.

U slučaju nepridržavanja ovih naputaka biti ćemo primorani posegnuti za prekršajnim odredbama, odnosno novčanim kaznama sukladno Odluci o priključenju i prijavi nadležnom inspektoratu na daljnje postupanje.

Temeljem članka 9. Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje Grada Rovinja - Rovigno (Sl. gl. br.9/11 i 10/13) podnosi se zahtjev za priključenje građevine na sustav odvodnje otpadnih voda grada Rovinja.

Stranka ispunjava zahtjev te uz njega prilaže:

  • Građevinsku dozvolu - pravomoćnu
  • Izvadak iz zemljišne knjige
  • Kopiju katastarskog plana
  • Osobnu iskaznicu vlasnika građevine na uvid

Isporučitelj vodnih usluga, tj. Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., na temelju zahtjeva za priključenje građevine na javni sustav odvodnje, provodi odgovarajući postupak i donosi odluku o dozvoli priključenja ukoliko za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti. Naknada za priključenje na javni sustav odvodnje Grada Rovinja se ne naplaćuje.

Adresa

Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o.
Novigradska ulica 1
52210, Rovinj

Radno vrijeme

Ponedjeljak - Petak 7:00 do 15:00
 

ISO Certifikati

ISO9001