Pregled poslovanja

Zahtjevi

Temeljem članka 9. Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje Grada Rovinja - Rovigno (“Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 09/11) podnosi se zahtjev za priključenje građevine na sustav odvodnje otpadnih voda grada Rovinja.
Stranka ispunjava zahtjev te uz njega prilaže:

  • Građevinsku dozvolu – pravomoćnu
  • Izvadak iz zemljišne knjige
  • Kopiju katastarskog plana
  • Osobnu iskaznicu vlasnika građevine na uvid

Isporučitelj vodnih usluga, tj. Odvodnja Rovinj- Rovigno d.o.o., na temelju zahtjeva za priključenje građevine na javni sustav odvodnje, provodi odgovarajući postupak i donosi odluku o dozvoli priključenja ukoliko za priključenje postoje tehničko-tehnološki uvjeti.

Datoteke: