Pregled poslovanja

Pregled poslovanja

PREGLED POSLOVANJA - PLAN ZA 2016.

  PRIHODI POSLOVANJA

 
Šifra PRIHODI PLAN
konta   12 mj 2016
751+78 Poslovni prihodi 2.027.310
769 Prihodi od kanal.doprinosa 6.269.342
764+763 Potpora grada 5.250.435
771+774 Od kamata+ovrv. 200.500
785+6 Prihodi od ovrha+otp.potr. 4.600
787+9 Ostali prihodi 35.000
  UKUPNI PRIHODI 13.787.187

 

  TROŠKOVI POSLOVANJA

 
400 Utrošak  materijala 48.920
401 Utrošena energija 416.130
403 Utr.mat-za održ.objekta 168.500
404 Rezervni dijelovi 224.000
405 Otpis sit.inv.i aut.g. 48.760
409 Ostali mat. Troškovi 39.680
410-11 Prijevozne usluge i HPT 56.400
412 Usluge u proizvodnji 274.500
413 Usluge održavanja 639.600
415 Zakupnine i najamnine 0
414-6-7 Reklame,analize,usl. 35.200
418 Ostale usluge 749.200
420 Zdrav. I vet. Pregledi 4.300
421 Bankarske usluge 10.800
422 Odvj. I revizorske  Usluge 297.700
423 Premije osiguranja 94.280
425+7 Usluge softwera 66.670
428+9 Tehnički+cestarina 99.660
430 Amortizacija 7.313.735
44 Naknada troškova radnika 317.110
460 Reprezentacija 27.715
461+5+9 Članarine+nak. Okol. 53.635
467 Naknade po ug. o djelu 113.075
  Ukupno troškovi 11.099.570

 

470 Bruto plaća 1.449.189
471 Naknade bruto plaće 506.066
472 Doprinosi na plaće 345.045
  Ukupno plaće 2.300.300
     
724+29 Troškovi financiranja 44
720 Kamate+ostali troš. 216.830
731 Darovanja 1.000
730 Neotpisana V. OSA 1.725
735 Nadoknade štete+povrat 0,00
736+47 Otpis potraživanja 30.000
  Ukupno rashodi 249.599
     
     
  UKUPAN PRIHOD 13.787.187
  UKUPAN RASHOD 13.649.469
  D O B I T / G U B I T A K 137.718