Obavijesti

Objavljeno: 14.10.2014

VAŽNO - OBORINSKA ODVODNJA

VLASNICI GRAĐEVINA

 

 • Korisnici usluga   -

   

  Predmet:        Priključenje na sustav javne odvodnje

   

  Cijenjeni korisnici,

  Praćenjem rada sustava javne odvodnje otpadnih voda putem telemetrijskog sustava ustanovljeno je da se prilikom oborina drastično povećava dotok otpadnih voda na naše pumpne stanice, što znači da je velik broj građevina svoje oborinske otpadne vode spojilo na sustav javne odvodnje otpadih voda. Prilikom velikih oborina, dolazi do plavljenja pumpnih stanica, privatnih građevina na nižim kotama, te isto tako dolazi i do oštećenja opreme na pumpnim stanicama. Razlog tome je što pumpne stanice nisu predviđene za prepumpavanje oborinskih voda već isključivo za sanitarne otpadne vode.

  Preko priključka na sustav odvodnje smije se upuštati samo sanitarno komunalne vode, odnosno vode koje zadovoljavaju kvalitetu propisanu Pravilnikom o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN.br.87/10), a oborinske vode trebaju se odvojiti od sanitarno potrošnih i ispustiti u okolni teren.

  Sukladno članku 7. Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje Grada Rovinj (Sl.gl. br.9/11) i članku 26. Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga javne odvodnje (Sl.gl. br.9/11) strogo se zabranjuje priključenje oborinskih voda na sustav javne odvodnje.

              Molimo cijenjene korisnike usluga da ukoliko imaju oborinske vode sa svoje građevine priključene u javni sustav odvodnje da iste odvoje i ispuste u okolni teren pošto će se tijekom tekuće godine obaviti nadzor od strane državnog inspektorata koji će u tom slučaju izreći novčanu kaznu prema važećem Zakonu o vodama (N.N.br.14/14) u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna.

   

  Sa poštovanjem,

   

   

   

D i r e k t o r

      dr.sc. Marko Paliaga