Obavijesti

Objavljeno: 11.02.2019

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava - Građevinski i montažni radovi na ugradnji vakuumskih okana – II faza

Obavijest o nabavi i Dokumentacija o nabavi dostupna su na stranicama EOJN: https://eojn.nn.hr .