Novosti

22.01.2007

Parterno uređenje dijela šetališta uz ulicu A. Rismondo
Zamjena postoječeg popločenja od betonskih elemenata ("tlakavac") grubo štokovanim kamenim pločama vapnenca tip Kanfanar 8cm, veličina zahvata 600 m2, predviđena vrijednost radovi i materijal 500.000,00 kn. Radove izvodi Komunalni servis d.o.o.
Više >>

22.01.2007

Concetta - fekalna kanalizacija
Intervencija na rekonstrukciji raskrižja naselja Concetta - fekalna kanalizacija
Više >>