Novosti

Objavljeno: 11.10.2017

Reagiranje na izjave gospodina Damira Grünbauma, izrečene u emisiji ''Bez cenzure'' 4.listopada 2017.godine

Poštovani uredniče emisije ''Bez cenzure'',

u Vašoj emisiji emitiranoj 4. listopada 2017.godine, gost emisije, gospodin Damir Grünbaum,  u svojem se izlaganju dotaknuo i „Projekta prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“,  nositelj kojeg je naša tvrtka, a izrečenim je doveo u zabludu Vaše slušatelje i širu javnost lokalne zajednice. Stoga Vas molimo da, u cilju objektivnog i potpunog informiranja javnosti, u Vašem programu objavite sljedeće, kao odgovor na primjedbe upućene jednom dijelu ukupnih aktivnosti Projekta – Aktivnosti 1. -  Izgradnji pročišćivača otpadnih voda, a od strane gospodina Damira Grünbauma:

  • osvrt na izrečenu usporedbu aglomeracije otoka Krka i aglomeracije Rovinj - „Oni su zaključili, što mi nismo, da su njihove plaže čiste, ići će na 2. stupanj pročišćavanja.“

Cilj Projekta je usklađivanje s Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda, UWTTD (91/271/EEC) na području aglomeracije Rovinj te postizanje 100% pokrivenosti stalnog stanovništva, industrije/trgovine i turizma sustavom prikupljanja i pročišćavanja otpadnih vode trećeg stupnja.

Direktiva o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda nalaže obvezu prema zemljama članicama EU da osiguraju prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda koje nastaju u aglomeracijama većim od 2000 ES. Standardi pročišćavanja otpadnih voda koje je potrebno postići variraju ovisno o veličini aglomeracije i vrsti prijemnika pročišćenih otpadnih voda. Aglomeracija Rovinj spada u kategoriju aglomeracija većih od 15.000 ES, a prijemnik je Jadransko more (na lokaciji ispuštanja vrsta prijemnika je “osjetljivo more”).  Stoga Direktiva zahtjeva treći stupanj pročišćavanja otpadnih voda (uklanjanje izvora ugljika, dušika i fosfora), a potpuno ispunjenje zahtjeva Direktive na području aglomeracije Rovinj podrazumijeva proširenje kanalizacijskog sustava na blizu 100% stopu pokrivenosti s trećim stupnjem pročišćavanja otpadnih voda. U emisiji spomenuti slučaj otoka Krka, spada, po Direktivi, pod druge propisane standarde budući da se radi ne o jednoj, već o ukupno 6 aglomeracija, citiramo iz javno dostupne dokumentacije za otok Krk „ Cilj projekta je sukladan s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEC) za 6 aglomeracija na otoku Krku ( Omišalj, Malinska-Njivice, Krk, Punat, Baška i Klimno- Šilo). Aglomeracije se nalaze u kategoriji većih od 2000 ES,  (a manjih od 15.000 ES, op.Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o.), a recipijent je „normalno more“.   Za navedenu kategoriju Direktiva zahtjeva: završen sustav za prikupljanje otpadnih voda,  mehaničku obradu otpadnih voda i sekundarni ili odgovarajući tretman“. Iz izloženog je jasno da niti Grad Rovinj niti otok Krk nisu imali mogućnosti izbora stupnja pročišćavanja, niti „zaključivanje“, već je isti zadan standardima Direktive, a koji su obvezujući za sve zemlje članice: za aglomeraciju Rovinj  to je 3.stupanj pročišćavanja, a za svaku od ukupno 6 aglomeracija otoka Krka, 2.stupanj. Cjelovit tekst Direktive, u hrvatskom prijevodu, dostupan je na web stranici Projekta www.odvodnjarovinj.eu / rubrika Dokumenti ili na stranici Hrvatskih voda www.voda.hr, rubrika Propisi i obrasci/ Vodno gospodarstvo EU. Hrvatska je dužna poštovati i provoditi donesene europske direktive, a jedino za što se može izboriti jest odgađanje njihove primjene. S druge strane, ukoliko se ne slaže s donesenim, može se, kao punopravna članica EU,  uključiti u njihovo ukidanje i donošenje novih regulativa.

 

 

  • osvrt na izrečenu kritiku izboru MBR tehnologije „Ne postoji neki valjani razlog zašto se toj tehnologiji dala prednost.“

 

Osigurana financijska sredstva za provedbu projekta, najvećim dijelom dolaze iz Kohezijskog fonda Europske unije. Njihova dodjela uvjetovana je pridržavanjem zahtjevne i složene natječajne procedure i dokumentacije i prihvaćanjem natječajne prijave unutar koje studija izvedivosti čini izuzetno važan njezin dio. U slučaju Projekta Rovinj, unutar studije izvodljivosti analizirane su tri moguće lokacije i tri moguće tehnologije, a izabrane su, kao posljedica tih analiza, lokacija Cuvi i tehnologija MBR. Ne stoji, dakle, od strane g. Grünbauma izjavljeno da se drugim tehnologijama nije dala prilika. Samo im se ta prilika, a sukladno procedurama EU, dala unutar pripreme faze i izrade studije izvodljivosti, a ne unutar provedbene faze projekta i postupaka javne nabave.

Iako je ukupna procjena vrijednost projekta (temeljeno na NSV) 11% veća od najjeftinije opcije, MBR  opcija je ocijenjena kao najpogodnija: UPOV se uklapa na raspoloživi prostor lokacije, daje bolje operativne karakteristike pri sezonskim varijacijama te doprinosi zaštiti vodnih resursa ponovnim korištenjem pročišćenih otpadnih voda. Od navedene tri prednosti MBR tehnologije koje su bile ključne za odabir za aglomeraciju Rovinj, posebice je važno naglasiti da  izuzetnu važnost za aglomeraciju Rovinj da 1) MBR može podnijeti velike varijacije u količinama korištenog mulja što omogućava rad širokog spektra te uređaj može podnijeti velike sezonske varijacije i 2) ponovno korištenje pročišćene otpadne vode može pokriti potrebe za navodnjavanjem zelenih površina na širem području grada Rovinja. Ponovno korištenje vode ima pozitivan utjecaj na potencijalne efekte klimatskih promjena smanjenjem korištenja podzemnih resursa i smanjenjem infiltracije morske vode.

Otpadne vode pročišćavane tercijarnim postupkom i membranskom separacijom daju pročišćeni efluent (nakon dezinfekcije) koji može biti korišten za navodnjavanje zelenih površina i time doprinijeti racionalnijem korištenju vodnih resursa smanjenjem zahvaćanja podzemnih voda. Kako su vodni resursi na području Istre ograničeni dok su potrebe za navodnjavanjem zelenih površina značajne zbog prisutnosti turizma i klimatskih uvjeta,  trgovačka društva u 100%-tnom vlasništvu jedinice lokalne samouprave (Grad Rovinj) su izrazile namjeru korištenja pročišćene otpadne vode za navodnjavanje javnih površina. Predaja pročišćene otpadne vode javnim trgovačkim društvima će se vršiti bez naknade, čime će se ostvariti velike uštede i vodnog i financijskog resursa u budućeg razdoblju.

 

 

 

Prema našim saznanjima, Projekt Rovinj je u ovom trenutku jedini koji ima planiran sustav ponovnog korištenja pročišćene vode u sklopu EU projekta, a upravo iz tog razloga MBR tehnologija se u procesu usporedbe s drugim tehnologijama nametnula svojim prednostima.

Cjelokupan proces pripreme natječajne prijave, uključujući i studiju izvodljivosti, zbog njezine zahtjevnosti, složenosti i velikog iznosa sufinanciranja od strane EU, nadgledan je i odobren od strane tima stručnjaka JASPERS-a. JASPERS je partnerstvo za tehničku pomoć u okviru kojeg djeluju tri partnera (Europska komisija, Europska investicijska banka (EIB) i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)). U okviru ovog instrumenta zemlje korisnice dobivaju neovisan savjet koji im služi kao pomoć u pripremi visokokvalitetnih velikih projekata koji će se sufinancirati iz dva strukturna i investicijska fonda EU-a (Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda). Izrečena primjedba da je studija izvodljivosti „dobro frizirana“  direktno se adresira i na tim stručnjaka JASPERS-a koju je isti odobrio.  Angažirani stručnjaci JASPERS-a odlučit će samostalno, vezano za izrečeno, o svojem daljnjem postupanju prema g. Grünbaumu.  

 

 

  • Osvrt na izjavu da nitko ne govori o poskupljenju koje očekuje kućanstva, a nakon završetka Projekta, 2022. godine

Provedba projekta tek je započela i projekt je još uvijek u pripremnoj fazi. Prvo javno predstavljanje projekta medijima i javnosti održat će se 8. studenog u Rovinju,  kada će javnost biti detaljnije upoznata sa svim dijelovima i specifičnostima Projekta i kada će moći postaviti i dobiti odgovore na sva pitanja.  U međuvremenu, postavljanje pitanja može se učiniti i putem web stranice projekta www.odvodnjarovinj.eu,- rubrika Kontakt, putem koje je otvorena dvosmjerna komunikacija i građani i zainteresirana javnost mogu postaviti pitanja i poslati obrazac. Sva pitanja i odgovori bit će objavljeni na web stranici, a odgovaranju na njih će se, jednako tako, posebna pozornost posvećivati i u medijskim i ostalim nastupima.

U Preambuli Okvirne direktive o vodama Europske unije, 2000/60/EC stoji da  „Voda nije komercijalni proizvod, nego je naslijeđe koje treba čuvati i zaštititi, te shodno tome postupati“. Projekt prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na aglomeracije Rovinj u svi svojim planiranim aktivnostima, od kojih je jedna i izgradnja pročišćivača otpadnih voda, ima to na umu i tome doprinosi.

 

S poštovanjem,

Ognjen Puljić

Direktor Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o.